Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱

شما در این ویدئو با مفاهیم اولیه و محیط سیویتو آشنا خواهید شد. خواهید دانست منطق حاکم بر یک نرم افزار مدیریت فرآیند استخدام چیست.

سویتو یک نرم افزار مدیریت فرآیند استخدام یا Applicant Trackinh System است. سیویتو در تسهیل فرآین د استخدام به تیم منابع انسانی کمک خواهد کرد.

مهمترین شاخصه سیویتو فرآیند محور کردن استخدام است که باعث کاهش کاغذ بازی و افزایش سرعت استخدام خواهد شد. سیویتو کمک می کند تا با مدیریت حجم بالای رزومه برای چندی شغل باز بتوانید به سادگی رزومه ها را دسته بندی، غربالگری و ارزشیابی کنید. با خذف روندهای سنتی می توان به استخدامی سریع تر و با اشتباه کمتر دست پیدا کرد.

آخرین مطالب وبلاگ
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]