نقش کانون ارزیابی در فرآیندهای منابع انسانی

نقش کانون ارزیابی در فرآیندهای منابع انسانی

این روزها درخواست‌های زیادی از کارفرمایان جدید در خصوص برگزاری کانون ارزیابی یا توسعه دریافت می‌کنیم. به نظر این خدمت در حال رونق گرفتن است. اما نگرانی که همیشه متخصصین و گروه‌های مانند رادمان با آن مواجه می‌شوند، تبدیل شدن یکی از ارکان مهم منابع انسانی به مد می‌باشد. یعنی فقط به دلیل اینکه شرکت همسایه، دوست یا رقیب این فعالیت را انجام داده، ما هم به آن مبادرت ورزیم. به همین دلیل در نگارش این مقاله سعی نمودم تا برای افرادی که آشنایی دقیقی با موضوع ندارند و دست‌اندرکار منابع انسانی هستند مواردی را شفاف کنم. از آنجاییکه پروژه…