استخدام نیروی انسانی

نکاتی برای استخدام نیروی انسانی که هر کارفرمایی باید بداند

هر شرکت یا سازمانی ممکن است به نیروهای متعددی نیاز داشته باشد تا بتواند فعالیت‌های کاری خود را پیش ببرد. این پروسه نه تنها در زمان شروع فعالیت شرکت‌ها انجام می‌گیرد، بلکه ممکن است پس از مدتی با گسترش کار یا به هر علت دیگری نیاز به نیروی جدید در شرکت باشد. از این رو یکی از وظایف کارفرما، استخدام نیرو است.شاید در ابتدای کار به نظر برسد جذب نیروی انسانی در شرکت، چندان هم مشکل نیست ولی آنچه موفقیت شرکت را تضمین می‌کند، استخدام موفق در مراحل مختلف کاری است. از این رو دانستن نکات مهم و بهترین روش…